Szukaj

Oferta

Obsługa przedsiębiorców

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie:

 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • obsługi prawnej firm
 • sporządzania i opiniowania umów
 • prowadzenia negocjacji z kontrahentami
 • tworzenia spółek
 • reprezentacji przed sądami
 • windykacji należności - monitoring należności, negocjacje z dłużnikiem, dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej oraz postępowanie egzekucyjne

Prawo cywilne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w pełnym zakresie prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności dotyczy to:

 • spraw o zapłatę
 • spraw z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów
 • spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie lub  rentę
 • spraw dotyczących nieruchomości - zasiedzenie, podział,  zniesienie współwłasności
 • spraw o eksmisję
 • spraw z zakresu użytkowania wieczystego
 • spraw o bezpodstawne wzbogacenie
 • spraw spadkowych - nabycie, podział, przyjęcie albo odrzucenie spadku, zachowek
 • rozwodów i separacji
 • spraw alimentacyjnych
 • spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Prawo podatkowe i administracyjne

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w pełnym zakresie prawa podatkowego i administracyjnego, w szczególności:

 • interpretacji przepisów prawa podatkowego
 • reprezentowania Klientów w sprawach dotyczących przychodów z nieujawnionych źródeł
 • porad prawnych dotyczących podatku VAT, podatku akcyzowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, opłat lokalnych
 • przygotowywania wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych
 • reprezentowania Klientów przed organami podatkowymi, organami egzekucyjnymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • porad prawnych dotyczących prawa budowlanego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości
 • przygotowywania odwołań, skarg i zażaleń
 • reprezentowania przed organami administracyjnymi, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo konsumenckie

Kancelaria zapewnia pomoc prawną w zakresie:

 • udzielania porad prawnych z zakresu ochrony praw konsumenta
 • procedur reklamacyjnych dotyczących niezgodności towaru z umową
 • analizy prawnej umów i regulaminów
 • zastępstwa procesowego przed sądami
 • zastępstwa prawnego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prawo pracy

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

 • dochodzenia roszczeń dotyczących nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy
 • dochodzenia zapłaty zaległego wynagrodzenia
 • wypadków przy pracy
 • mobbingu
 • tworzenia i opiniowania umów i regulaminów pracy
 • przygotowywania pism procesowych
 • reprezentowania w postępowaniach sądowch